“Вярваме, че в основата на всяко развитие, било личностно или общностно, е пътят и решенията, които се вземат, докато вървим по избрания път. Следователно доброто развитие е белег за добре направен избор и добри решения!”

Кои сме ние

Фондацията е създадена с решение на СГС по ф.д. 324/2013 като юридическо лице с нестопанска цел, учредено в частна полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Седалището й е в гр. София.

Неин учредител и председател на УС е Живко Роев Роев.

Нашата мисия

Стратегическата цел на фондацията е подпомагането на просветното, културното и стопанското развитие на България.