Идеалите

Вярваме, че в основата на всяко развитие, било личностно или общностно, е пътят и решенията, които се вземат, докато вървим по избрания път. Следователно доброто развитие е белег за добре направен избор и добри решения!

Вярваме и че доброто развитие е функция от информацията, и начинът, по който един индивид или група от хора я интерпретират и използват в своята дейност, по време на своя път!

Гледайки, в исторически план и особено през последните демократични години, провалът на страната и обществото ни, ние считаме, че българинът е умеел или е имал възможност да взема правилните решения.

Всъщност, когато говорим за избор или решения, то винаги изначално трябва да имаме предвид, че:
– сам по себе си изборът/решенията не променят нищо;
– времето, което отделяме, за да направим даден избор/вземем дадено решение, е винаги по-малко от времето, в което живеем с последствията от този избор/решения, и
– само след като направим даден избор/вземем дадено решение, можем да оценим, дали той е бил правилен или не.

Следователно имайки предвид всичко това, темата за изборът и решенията са основополагащи, особено за общества в преход, като българското, които са тръгнали на път. Именно в такива общества е важно информацията, на базата, на която се вземат решенията/се прави изборът да е качествена (т.е. проверена в процеса на публичния дебат), обективна, аргументирана, проверена, прозрачна. От там и посредниците, които я доставят трябва да са качествени (да могат да интерпретират и доставят информацията, която води до правилните решения и верни избори), проверени, обективни, прозрачни… професионални?
Но за да спрем да използваме думата „трябва” е нужно да имаме критерии, които са установени от общността, и за които се следи от същата тази общност.

За съжаление, в нашата страна това не се наблюдава, а всъщност е не по-маловажен проблем за бъдещето на нацията от демографската, духовната и стопанската криза. Нещо повече, решавайки проблемът с чистотата и качеството на информацията и субектите, които я доставят на обществото, то ще се решат и останалите три проблема.