Целите на фондацията са:

1.Да участва в проекти за развитие на общественото мнение и ценности;
2.Да се дискутират икономически и социални проблеми, да се разпространяват социално-икономически идеи и знания, да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област;
3.Да партнира на общинските администрации и други държавни институции при кандидатстване по различни проекти и програми пред държавни, неправителствени организации и по Европейски фондове и програми;
4.Участва в проекти като партньори на неправителствени и други организации;
5.Кандидатства пред различни институции за участие и изпълнение на различни инициативи и проекти със социално-интеграционна, и културно-просветна насоченост, обхващайки всички слоеве от населението /малцинствени групи, възрастни хора, инвалиди, младежи и др./;
6.Кандидатства с проекти за развитие на селските райони;
7.Да подпомага просветното, културното и стопанското развитие на гражданското общество в Република България и чужбина;
8.Да стимулира междукултурен и творчески обмен на опит, умения и идеи;
9.Да организира конференции, семинари и работни срещи по въпросите на развитието на културния, социалния и икономически потенциал на гражданското общество;
10.Да участва в публично-частни партньорства;
11.Да изготвя и изпълнява проекти в областта на екологията, опазването на околната и културно-историческата среда и публичните пространства.

Набиране на средства/fundraising

За реализиране на своите цели и в контекста на управлението на портфейла от социални проекти, организацията набира средства под формата на дарения: